Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie http://www.zdpznin.nbip.pl/ oraz aplikacji mobilnych.

Data publikacji strony internetowej: 22.05.2015 r..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.07.2019 r.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r..

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 25.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Adrian Kubicki, adrian.kubicki@zdp-znin.com.pl oraz Marcin Szkatulski, marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl. Kontaktować można się również pod numerem   telefonu   52/30-20-668.   Tą   samą   drogą   można   składać   wnioski   o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony BIP, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji  mobilnej  lub  elementu   strony   internetowej,   lub   aplikacji   mobilnej.   Po  wyczerpaniu  wskazanej  wyżej   procedury   można   także   złożyć   wniosek   do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin Tel/fax: 52 30-20-668

Dostępność architektoniczna

Zarząd  Dróg  Powiatowych   w   Żninie   z   siedzibą   w   Podgórzynie   mieści   się  w miejscowości Podgórzyn koło Żnina, w dwóch budynkach. Przed budynkiem oraz na   placu   Zarządu  Dróg   funkcjonuje  parking,   przeznaczony  dla  pracowników  i interesantów. Wyznaczone jest również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do każdego z budynków biurowych z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem jednego stopnia. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.                W przypadku osób na wózku inwalidzkim osoba taka zostanie obsłużona przez pracowników tutejszego Zarządu po uprzednim skontaktowaniu się pod numerem  52/ 30-20-668 (wyjście pracownika na korytarz w celu udzielenia pomocy przy załatwieniu sprawy). W żadnym  z budynków nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji wskazane w Dz.U.2019 poz. 848 – art. 10.5, 6

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:

  • zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
  • ’środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”.

Wszelkie inne treści uznane za stosowne.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Deklaracja dostępności (PDF, 139.02Kb) 2021-07-27 08:50:08 26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adrian Kubicki

Data wytworzenia:
27 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Adrian Kubicki

Data publikacji:
27 lip 2021, godz. 08:50

Osoba aktualizująca informacje

Adrian Kubicki

Data aktualizacji:
25 mar 2024, godz. 07:44