Archiwalna Strona

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
Szukaj w tym dziale:

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a mianowicie:

 • Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 • Pełnienie funkcji inwestora.
 • Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 • Koordynacja robót w pasie drogowym.
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 • Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom.
 • Sporządzanie informacji o drogach i publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 • Wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 • Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
 • Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 • Nabywanie nieruchomości innych niż w wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

 

 
 
Archiwalna Strona